• ૬૯મી બાળસાહિત્ય શનિસભા

    માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા તા.૧,સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૮ શનિવારના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે ૬૯મી બાળસાહિત્ય શનિસભાનું આયોજન vms, ચિત્રકૂટ ફ્લેટ્સ,ભોય તળિયે,સાહિત્ય પરિષદ સામે,આશ્રમ રોડ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવશે.
    Aug 30
    0
socialsharing+share