• માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના બાળકો માટે “દાદા-દાદીનો ઓટલો”, તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૯.૩૦ થી ૧૧.૦૦ દરમ્યાન પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે અને વસ્ત્રાપુર - સરકારી વસાહત, ઉત્તમનગર ગાર્ડન – મણીનગર અને હિંમતલાલ પાર્ક ગાર્ડન ખાતે અને પાલનપુરમાં ચાણક્યપૂરીમાં યોજાશે. જેમાં દાદા-દાદી બાળકોને વરસાદમાં કુદરતી વાતાવરણમાં-પ્રકૃતિમાં આવતા ફેરફાર વિષે, ચોમાસામાં થતા રોગો અને તેનાથી પોતાની કાળજી કેવી રીતે રાખવી ? વરસાદમાં શું ખાવું – ના ખાવું ? અને વરસાદનાં ગીતો ગઈ
    સમાંતર વાલીનો ચોતરો અને ‘વાંચે બાળ’ અંતર્ગત બાળ પુસ્તક પરબ તો ખરી જ. સર્વે બાળકો અને વાલીઓને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ છે.
    માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા ધોરણ ૨ થી ૮ સુધીના બાળકો માટે “દાદા-દાદીનો ઓટલો”, તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૯.૩૦ થી ૧૧.૦૦ દરમ્યાન પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર લેક ગાર્ડન, વેજલપુર - શાંતિ નિકેતન શાળા, બોપલ - સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે અને વસ્ત્રાપુર - સરકારી વસાહત, ઉત્તમનગર ગાર્ડન – મણીનગર અને હિંમતલાલ પાર્ક ગાર્ડન ખા...વધુ જુઓ.
    Jul 7
    0
socialsharing+share