બ્લોગ

પાઠ 13

 

(This is small but well known event taken from the life of Mahatma Gandhiji. Even though the event is very small its importance to understand Gandhiji’s nature is great)

 

 

નાનકડી પેન્સીલ

 

        ગાંધીજી આફ્રિકાથી તાજા જ હિંદ આવેલા. મુંબઈમાં મહાસભા મળી હતી. કાકાસાહેબ કાલેલકર ગાંધીજીને ઉતારે જઈ એમને કામમાં મદદ કરતા.


        એક વાર ગાંધીજી ટેબલની આસપાસ કશુંક શોધી રહ્યા હતા. કાકાસાહેબે પૂછ્યું, શું શોધો છો?

                “મારી પેન્સિલ, નાનકડી છે.


        એમનો સમય અને તકલીફ બચાવવા કાકાસાહેબે પોતાના ગજવામાંથી પેન્સિલ આપવા માંડી.

        નહિ, નહિ, મારી એ નાની પેન્સિલ જ જોઈએ.


        કાકાસાહેબે વિનંતી કરી, આપ આ પેન્સિલ લો. આપની પેન્સિલ હું શોધી આપીશ. નાહક આપનો સમય બગડે છે.


        ગાંધીજીએ કહ્યુ, એ પેન્સિલ મારાથી ખોઈ ન શકાય. તમને ખબર છે, એ પેન્સિલ મને મદ્રાસમાં નટેસનના નાના દીકરાએ આપી હતી. કેટલા પ્રેમથી એ પેન્સિલ લાવેલોમારાથી એ કેમ ખોવાય?

                

         બન્નેએ મળીને એ શોધી. અંતે જડી. બે ઈંચથીયે નાનો ટુકડો હતો!

   

                                                -----------------------------------

 

શબ્દાર્થઃ-

આસપાસadv.near, nearby,  ઉતારે (ઉતારો)m.lodging, કશુંકsomething, ખોવુંv.i. to lose,  ગજવું n. pocket,  જોઈએ (જોઈવું)to want,  ટુકડોm. piece,  તકલીફf. problem,  તાજાadv. Recently,  નટેસનname of a person,  નાનકડીadj. small,  નાહકadv. unnecessarily, બગડે (બગડવું)i.v.to spoil,  મહાસભાf. conference.

 

1.       Remember the meaning of thefollowing phrases:

 

·         મળી હતી.            (was met) (was arranged)

·         આપવા માંડી.(began offering) (offered)

·         શોધી આપીશ.(will find for you.)

·         ખોઈ ન શકાય(cannot lose) (can’t afford to lose)

 

2.       Translate the following sentences.

 

·         કાકાસાહેબ કાલેલકર ગાંધીજીને મદદ કરતા.

·         શું શોધો છો?

·         આપ આ પેન્સિલ લો.

·         એ પેન્સિલ મને નટેસનના દીકરાએ આપી હતી.

·         બે ઈંચથીય નાનો ટુકડો હતો.

 

3.       Now, let us understand the different kind of past tense forms. In this small story following past tense forms are used:-

1)      આવેલા,2)મળી હતી, 3) કરતા, 4)શોધી રહ્યા હતા, 5)આપી હતી, 6)શોધી, 7)હતી.

1)      વેલા– (had come) This is a past participle form of the verb, આવવું(to come). There is an alternative form આવ્યા હતા. The other examples are મળી હતી, આપી હતી.

We have already learned simple past in which ય-suffix is added to the verb along with gender and number suffix. The verb, if transitive, agrees with the object and if it is intransitive, agrees with the Subject. In the above examples the verb આવવુંand મળવુંare intransitive verbs and આપવું is transitive verb. In the following examples we shall see the difference in the form of simple, perfect and imperfect past.

 

·         ગાંધીજીએ પેન્સિલ શોધી.

·         કોલંબસે અમેરિકા ખંડ શોધ્યો હતો.

  The verb શોધવુંis transitive and in the simple past and past perfect the verb will agree with the object. In the first and second sentence it has agreed with the object (the object in the first sentence is પેન્સિલ, which is feminine singular, and in the second sentence the object is અમેરિકા ખંડis masculine singular). The difference is the past perfect verb takes additional auxiliary. Both the main verb and the auxiliary verb show agreement with the Object.

 

 

4.       Change from simple to Past Perfect. (Transitive verbs)

 

1)      બાએ સાંજે ઢોકળાં બનાવ્યાં.                બાએ સાંજે ઢોકળાં બનાવ્યાં હતાં.

2)      દીકરીએ બાને કાગળ લખ્યો.               દીકરીએ બાને કાગળ લખ્યો હતો.

3)      મેં એક સેન્ડવિચ ખાધી.                    મેં એક સેન્ડવિચ ખાધી હતી.

4)      એણે મને એક મોંઘી ભેટ આપી.            એણે મને એક મોંઘી ભેટ આપી હતી.

5)      છોકરાએ ફ્રિજમાંથી લીંબુ લીધું.             છોકરાએ ફ્રિજમાંથી લીંબુ લીધું હતું.

(As for the difference in meaning/usage is concerned, the simple past indicates that the event took place in the past whereas the past perfect indicates an event in remote past or before some other event in the past)

 

5.       Change from simple to Past Perfect. (Intransitive verb)

 

1)     મહેમાન મોડા આવ્યા.               મહેમાન મોડા આવ્યા હતા.

2)     ભૂકંપમાં એનું મકાન પડ્યું.          ભૂકંપમાં એમનું મકાન પડ્યું હતું.

3)     પોલીસ ચોરની પાછળ દોડ્યો.       પોલીસ ચોરની પાછળ દોડ્યો હતો.

4)     નીલા નિશાળે ગઈ.                  નીલા નિશાળે ગઈ હતી.

5)     બૅન્ક અગિયાર વાગે ખુલી.          બૅન્ક અગિયાર વાગે ખુલી હતી.

 

6.       સાંભળો અને બોલો.

 

ગાંધીજીએ કહ્યુ, એ પેન્સિલ મારાથી ખોઈ ન શકાય. તમને ખબર છે, એ પેન્સિલ મને મદ્રાસમાં નટેસનના નાના દીકરાએ આપી હતી. કેટલા પ્રેમથી એ પેન્સિલ લાવેલોમારાથી એ કેમ ખોવાય?                                                                ------------------------------- 

પાઠ – 2

 

Repetation:-

Read out the following words.


રમરામમનમાનનમનામ, તાવ

વાવગામરાતતારામામા, માતા

ગરમનરમતરતગમન,રમત,


 

 

New letters:-


,.  1) Listen and speak:-


જ    દ    સ    છ     અ

દ    સ    છ    અ   જ 

છ    જ   અ    દ    સ

સ    અ   જ    દ    છ

અ    છ   દ    જ    દ
 

2) Listen and speak:-


જમ   દસ   સમ     જવ  

ગજ   વર   વન   છત  

જન   રસ   નસ   તજ   

3) Listen and speak:-


મદદ   વરસ   તરસ   સરસ  

સરત   વજન  મનન   ગગન  

મગર   મગસ   દમન   રસમ   નમન 

4) Listen and speak:-


મદ મદદ,    વર વરસ,   રસ તરસ,  

વન વજન,   મગ મગસ,   મન દમન 

વરસ તરસ,  સરસ મગસ

મનન ગગન,  નમન દમન

રદ દરદ,  મદદ મરદ 


જન જાન,  વદ વાદ

દસ દાસ,  છત છાસ

વન વાન,  દવ દાવ,  રસ રાસ

 

          


જમ જામ મજા,  

વસ વાસ સાવ,  

વન વાન નાવ,  

મન માન નામ


 


તન તાન નાત,  

મગ માગ ગામ

રસ રાસ સાર,  

મદ દમ દામ 

 

રામ માર,   દાસ સાદ,  

ગામ માગ,   વાત તાવ,

રાજ જાર,   તાન નાત,  

રાગ ગાર,    ગાજ જાગ.

 

5) Listen and speak:-

 

મને,  તને,  ગમે,  રમે,  જમે,  માને,  વારે,  તારે,  મારે,  નમેછે.
You must have come to know that we have added a new vowel sign. It is pronounce as –e- and is written over the letter as a slanted line.... more

પાઠ – 1

 

Introduction of letters:- 

Listen to the following letters and speak one after another: -

 

ગ    ન   ત   વ   મ   ર

 

ન    વ   ર         

                                               

ત    ર   ન                  

 
1)  Listen to the following words and speak.  (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

 રમ,                  વર,                 મગ,                  તન,                  નર,

રગ,                  મત,                  વન,                  નવ,                  મન.


 2) Listen to the following words and speak.  (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

મગ,                  રમ,                   તન,                  મત,                  વર,

રગ,                  વન,                  નવ,                  વગ,                  નર,        મન.               

3) Listen to the pair of words and Speak: (નીચેના શબ્દ-જોડકા સાંભળો અને બોલો)

 

મગ રગ,        તન મન,        વર નર, 

નવ વન,        વગ મગ,        મત મન.       

 4) Listen and speak the pairs of words. (સાંભળો અને બોલોઃ)

રમ રમત,                   વગ વગર,                  મગ મગર, 

નર નરમ.                વન વતન,                  રગ નગર, 

તર તરત,                   રત રતન.

 
રમત,  મગર,  વગર,  નરમ.

ગરમ, તરત, વતન, નગર, મનન, રમત.

 5)Find from the following meaningless words.:-

તરમ,   રમગ,  મનર,  નમર.


6) Findfrom the following meaningless words:-

નમગ,  ગમત,  રગવ,  ગરન.


7)Findfrom the following meaningless words:-

વરગ,  મવત,  નરવ,  તવમ.


8) Findfrom the following meaningless words:-

નમર,  વરન,  ગનર,  મરગ.


9) Find- from the following meaningless words:-

મરગ,  રવત,  નતર,  ગતર.


10) Find from the following meaningless words:-

રનત,  વતગ,  તમગ,  મતગ.

The letters we have learned so are, , , , , .

Let’s learn to write them.

-

(The first five letters are written clock-wise whereas last one is written anticlockwise. )

 

11) Now write the following words:

            રમ, વન, મગ, તન,

          ગરમ, નરમ, વતન,

            રતન, તરત, નગર,

(If you feel you are comfortable in identifying the above letters you can continue further. If not, you can go back to exercises no. 2 & 3 and come back.)

We are going to add a vowel sign to the letters we have already learned. The vowel signs are written after the consonant letter, above the letter or below the letter. Independent vowel letters are written differently. We start with the vowel sign of vowel aa (), which written after the consonant sign as straight vertical line. The independent sign is made of two signs: ‘’ and ‘‘.  The vowel sign is only used independently.  

 

12) Listen and speak:-

ગા  ના  તા  વા  મા  રા                      

મા  તા  રા  વા  ગા  ના

રા  ના  ગા  તા  મા  વા

 13) Listen to pairs and speak:-.

વર વાર,  તર તાર,  મર માર

 તન તાન, મન માન, વન વાન

મગ માગ, રગ રાગ, વગ વાગ

મામા, નાના, વારા, તારા, વાવા.

 14) મોટેથી વાંચો અને લખોઃ

 

રાત,                 વાત,                 તાર,                 વાવ,    

------------------------------------------------------------         

રાન,                 વાન,                 નામ,                 માગ,

------------------------------------------------------------

ગાન,                નાર,                 રાગ                        ગામ

-----------------------------------------------------------

 

15) Complete the word by choosing correct letter.

__મ             (,,,)

__               (,,,)

વત__                   (,,,)

__મત               (,,,)

તર__                    (,,,)

__               (,,,)

ગર__                    (,,,)

 

Vocabulary:- (in order of appearance in the lesson)

 

રમ= to play (intransitive verb)             

વર= husband, boon,                

મગ= a kind of pulse

તન= body       

નર= male

 રગ= pulse                  

મત= opinion, vote                  

વન= forest                 

નવ= nine                    

મન= mind

રમત= a game 

મગર= crocodile  

વગર= without 

નરમ= soft

ગરમ= hot

તરત= immediately

વતન= native place/land

મનન= reflection, meditation

રતન = diamond

વાર= day, a day in a week   

તર= to swim

તાર= a wire 

મર= to die

માર= to  beat

તાન= a long vocal  tune

માન= respect, pride

વાન= colour of body

માગ= to demand

રાગ= affection, a musical composition

ગામ = a village

વગ= influence

વાગ= (Intran.) to get hurt.

વાત = fact, a narration, a matter

ગાન = an act of singing, a song

નાર = female

 

 

                                                --------------------------------------------------------------

socialsharing+share

Archives