User blogs

Tag search results for: "test"

પાઠ – 2

 

Repetation:-

Read out the following words.


રમરામમનમાનનમનામ, તાવ

વાવગામરાતતારામામા, માતા

ગરમનરમતરતગમન,રમત,


 

 

New letters:-


,.  1) Listen and speak:-


જ    દ    સ    છ     અ

દ    સ    છ    અ   જ 

છ    જ   અ    દ    સ

સ    અ   જ    દ    છ

અ    છ   દ    જ    દ
 

2) Listen and speak:-


જમ   દસ   સમ     જવ  

ગજ   વર   વન   છત  

જન   રસ   નસ   તજ   

3) Listen and speak:-


મદદ   વરસ   તરસ   સરસ  

સરત   વજન  મનન   ગગન  

મગર   મગસ   દમન   રસમ   નમન 

4) Listen and speak:-


મદ મદદ,    વર વરસ,   રસ તરસ,  

વન વજન,   મગ મગસ,   મન દમન 

વરસ તરસ,  સરસ મગસ

મનન ગગન,  નમન દમન

રદ દરદ,  મદદ મરદ 


જન જાન,  વદ વાદ

દસ દાસ,  છત છાસ

વન વાન,  દવ દાવ,  રસ રાસ

 

          


જમ જામ મજા,  

વસ વાસ સાવ,  

વન વાન નાવ,  

મન માન નામ


 


તન તાન નાત,  

મગ માગ ગામ

રસ રાસ સાર,  

મદ દમ દામ 

 

રામ માર,   દાસ સાદ,  

ગામ માગ,   વાત તાવ,

રાજ જાર,   તાન નાત,  

રાગ ગાર,    ગાજ જાગ.

 

5) Listen and speak:-

 

મને,  તને,  ગમે,  રમે,  જમે,  માને,  વારે,  તારે,  મારે,  નમેછે.
You must have come to know that we have added a new vowel sign. It is pronounce as –e- and is written over the letter as a slanted line.... more