ઑન-લાઈન ગુજરાતી અભ્યાસક્રમ : પાઠ 13

પાઠ 13

 

(This is small but well known event taken from the life of Mahatma Gandhiji. Even though the event is very small its importance to understand Gandhiji’s nature is great)

 

 

નાનકડી પેન્સીલ

 

        ગાંધીજી આફ્રિકાથી તાજા જ હિંદ આવેલા. મુંબઈમાં મહાસભા મળી હતી. કાકાસાહેબ કાલેલકર ગાંધીજીને ઉતારે જઈ એમને કામમાં મદદ કરતા.


        એક વાર ગાંધીજી ટેબલની આસપાસ કશુંક શોધી રહ્યા હતા. કાકાસાહેબે પૂછ્યું, શું શોધો છો?

                “મારી પેન્સિલ, નાનકડી છે.


        એમનો સમય અને તકલીફ બચાવવા કાકાસાહેબે પોતાના ગજવામાંથી પેન્સિલ આપવા માંડી.

        નહિ, નહિ, મારી એ નાની પેન્સિલ જ જોઈએ.


        કાકાસાહેબે વિનંતી કરી, આપ આ પેન્સિલ લો. આપની પેન્સિલ હું શોધી આપીશ. નાહક આપનો સમય બગડે છે.


        ગાંધીજીએ કહ્યુ, એ પેન્સિલ મારાથી ખોઈ ન શકાય. તમને ખબર છે, એ પેન્સિલ મને મદ્રાસમાં નટેસનના નાના દીકરાએ આપી હતી. કેટલા પ્રેમથી એ પેન્સિલ લાવેલોમારાથી એ કેમ ખોવાય?

                

         બન્નેએ મળીને એ શોધી. અંતે જડી. બે ઈંચથીયે નાનો ટુકડો હતો!

   

                                                -----------------------------------

 

શબ્દાર્થઃ-

આસપાસadv.near, nearby,  ઉતારે (ઉતારો)m.lodging, કશુંકsomething, ખોવુંv.i. to lose,  ગજવું n. pocket,  જોઈએ (જોઈવું)to want,  ટુકડોm. piece,  તકલીફf. problem,  તાજાadv. Recently,  નટેસનname of a person,  નાનકડીadj. small,  નાહકadv. unnecessarily, બગડે (બગડવું)i.v.to spoil,  મહાસભાf. conference.

 

1.       Remember the meaning of thefollowing phrases:

 

·         મળી હતી.            (was met) (was arranged)

·         આપવા માંડી.(began offering) (offered)

·         શોધી આપીશ.(will find for you.)

·         ખોઈ ન શકાય(cannot lose) (can’t afford to lose)

 

2.       Translate the following sentences.

 

·         કાકાસાહેબ કાલેલકર ગાંધીજીને મદદ કરતા.

·         શું શોધો છો?

·         આપ આ પેન્સિલ લો.

·         એ પેન્સિલ મને નટેસનના દીકરાએ આપી હતી.

·         બે ઈંચથીય નાનો ટુકડો હતો.

 

3.       Now, let us understand the different kind of past tense forms. In this small story following past tense forms are used:-

1)      આવેલા,2)મળી હતી, 3) કરતા, 4)શોધી રહ્યા હતા, 5)આપી હતી, 6)શોધી, 7)હતી.

1)      વેલા– (had come) This is a past participle form of the verb, આવવું(to come). There is an alternative form આવ્યા હતા. The other examples are મળી હતી, આપી હતી.

We have already learned simple past in which ય-suffix is added to the verb along with gender and number suffix. The verb, if transitive, agrees with the object and if it is intransitive, agrees with the Subject. In the above examples the verb આવવુંand મળવુંare intransitive verbs and આપવું is transitive verb. In the following examples we shall see the difference in the form of simple, perfect and imperfect past.

 

·         ગાંધીજીએ પેન્સિલ શોધી.

·         કોલંબસે અમેરિકા ખંડ શોધ્યો હતો.

  The verb શોધવુંis transitive and in the simple past and past perfect the verb will agree with the object. In the first and second sentence it has agreed with the object (the object in the first sentence is પેન્સિલ, which is feminine singular, and in the second sentence the object is અમેરિકા ખંડis masculine singular). The difference is the past perfect verb takes additional auxiliary. Both the main verb and the auxiliary verb show agreement with the Object.

 

 

4.       Change from simple to Past Perfect. (Transitive verbs)

 

1)      બાએ સાંજે ઢોકળાં બનાવ્યાં.                બાએ સાંજે ઢોકળાં બનાવ્યાં હતાં.

2)      દીકરીએ બાને કાગળ લખ્યો.               દીકરીએ બાને કાગળ લખ્યો હતો.

3)      મેં એક સેન્ડવિચ ખાધી.                    મેં એક સેન્ડવિચ ખાધી હતી.

4)      એણે મને એક મોંઘી ભેટ આપી.            એણે મને એક મોંઘી ભેટ આપી હતી.

5)      છોકરાએ ફ્રિજમાંથી લીંબુ લીધું.             છોકરાએ ફ્રિજમાંથી લીંબુ લીધું હતું.

(As for the difference in meaning/usage is concerned, the simple past indicates that the event took place in the past whereas the past perfect indicates an event in remote past or before some other event in the past)

 

5.       Change from simple to Past Perfect. (Intransitive verb)

 

1)     મહેમાન મોડા આવ્યા.               મહેમાન મોડા આવ્યા હતા.

2)     ભૂકંપમાં એનું મકાન પડ્યું.          ભૂકંપમાં એમનું મકાન પડ્યું હતું.

3)     પોલીસ ચોરની પાછળ દોડ્યો.       પોલીસ ચોરની પાછળ દોડ્યો હતો.

4)     નીલા નિશાળે ગઈ.                  નીલા નિશાળે ગઈ હતી.

5)     બૅન્ક અગિયાર વાગે ખુલી.          બૅન્ક અગિયાર વાગે ખુલી હતી.

 

6.       સાંભળો અને બોલો.

 

ગાંધીજીએ કહ્યુ, એ પેન્સિલ મારાથી ખોઈ ન શકાય. તમને ખબર છે, એ પેન્સિલ મને મદ્રાસમાં નટેસનના નાના દીકરાએ આપી હતી. કેટલા પ્રેમથી એ પેન્સિલ લાવેલોમારાથી એ કેમ ખોવાય?                                                                ------------------------------- 


socialsharing+share

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

પોસ્ટ

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives