ઑન-લાઈન ગુજરાતી અભ્યાસક્રમ : પાઠ – 2

પાઠ – 2

 

Repetation:-

Read out the following words.


રમરામમનમાનનમનામ, તાવ

વાવગામરાતતારામામા, માતા

ગરમનરમતરતગમન,રમત,


 

 

New letters:-


,.  1) Listen and speak:-


જ    દ    સ    છ     અ

દ    સ    છ    અ   જ 

છ    જ   અ    દ    સ

સ    અ   જ    દ    છ

અ    છ   દ    જ    દ
 

2) Listen and speak:-


જમ   દસ   સમ     જવ  

ગજ   વર   વન   છત  

જન   રસ   નસ   તજ   

3) Listen and speak:-


મદદ   વરસ   તરસ   સરસ  

સરત   વજન  મનન   ગગન  

મગર   મગસ   દમન   રસમ   નમન 

4) Listen and speak:-


મદ મદદ,    વર વરસ,   રસ તરસ,  

વન વજન,   મગ મગસ,   મન દમન 

વરસ તરસ,  સરસ મગસ

મનન ગગન,  નમન દમન

રદ દરદ,  મદદ મરદ 


જન જાન,  વદ વાદ

દસ દાસ,  છત છાસ

વન વાન,  દવ દાવ,  રસ રાસ

 

          


જમ જામ મજા,  

વસ વાસ સાવ,  

વન વાન નાવ,  

મન માન નામ


 


તન તાન નાત,  

મગ માગ ગામ

રસ રાસ સાર,  

મદ દમ દામ 

 

રામ માર,   દાસ સાદ,  

ગામ માગ,   વાત તાવ,

રાજ જાર,   તાન નાત,  

રાગ ગાર,    ગાજ જાગ.

 

5) Listen and speak:-

 

મને,  તને,  ગમે,  રમે,  જમે,  માને,  વારે,  તારે,  મારે,  નમેછે.
You must have come to know that we have added a new vowel sign. It is pronounce as –e- and is written over the letter as a slanted line.

 

6) Listen and speak:-


ગમે છે.મને ગામ ગમે છે.

રમે છે.મનન સરસ રમે છે.

વારે છે.રામ મનને વારે છે.

તરે છે.મગર તરે છે.

આવે છે.   વરસાદ આવે છે.

જાગે છે.   દાદા જાગે છે.

 રમવા જા.

તરવા જા.

જમવા જા.

ગામ જા.

 7) Listen and speak:-


મનમાં,  તનમાં,  વનમાં,  જગમાં,  

રમતમાં,  ગગનમાં,   ગામમાં
You must have observed that there is a dot written over the syllable – માં Generally it is pronounced as a nasal sound. However, it is many times not pronounced.  –માંis a case suffix meaning –in-.

 

તનમાં દરદ છે.

મનમાં વાત છે.

ગગનમાં તારા છે.

રમતમાં મજા છે.

 

8) Find out letters છ and સ from the following nonsense words.

સમવ,  તસમ,  વમસ,  મસગ       (સ શોધો)

વછત,  છગમ,  દરછ,  ગગછ   (છ શોધો)

 

If we add a vowel –e- at the end of the following verbs and them add word છે we form a verb which gives present tense:

 

     e.g. રમ ->રમેછે  (meaning is “plays, or is playing”) This is the form for verb રમ. It is third person form. We can add subject like તે (he/she/they) or some name. e.g.

          

          તે રમે છે.

રામ રમે છે.

મગન રમે છે.


 9)  Please make present third person form of the following verbs:  


    રમતરવસમાગગમજમવારવરસતરસઆવજાગ.

 

10) Add correct letter in the blank space to complete the following words.

Example :-  મગ_               after adding સ becomes  મગ

 

_,         _,      _જન,      _,      _રસ,      _દદ,         દર_.

 

11) Copy the following words:-

 

તારા,  દાદામામા,

તારવાદદાવ,મજા,

સજાસાવસાતતાસ,

 

12) Copy the following letters:

 

,  ,  ,  ,  

 

13) Copy the following words:

 

દાવ,  સાવ,  તાવ,  આવ

જાગ,  માગ,  રાગ,  આગ,

વાત,  રાત,   જાત,  દાત,

તાર,  વાર,   માર,  જાર,

ગામ,  નામ,  દામ,  સામ.

 

14) Listen and speak:-

મદદ   વરસ   તરસ   સરસ  

સરત   વજન  મનન   ગગન  

મગર   મગસ   દમન   રસમ   નમન 

----------------------

 

Vocabulary:- (As they appear in the lesson)

 

જમto eat  

દસ=ten 

સમswearing, oath    

જવ=barley  

ગજa measure of length  

છત a roof 

રસjuice  

નસblood vessel  

તજcinnamon  

મદદa help  

વરસan year  

તરસthirst  

સરસgood  

સરત attention 

વજનweight 

ગગનsky  

મગસa kind of sweet  

દમનoppression  

રસમcustom  

નમન=  act of bowing down

મદintoxication, pride

મદદahelp

તારા = (plural from) stars.

મજા = enjoyment

રદ= cancellation

દરદ= pain

મરદ=  man, hero

જન  people  

જમ = to lunch/dine

જામ = to solidify, to coagulate

મજા= to enjoy, enjoyment  

વસ = to dwell, to live

વાસ= a smell

સાવ= (adv.) totally, utterly  

વન= a jungle  

વાન = colour of human body

નાવ= a boat  

મન  mind

માન = respect, pride

નામ= a name

જાન= marriage caravan 

વદ= dark fortnight of the month

વાદ= debate, dispute

દાસ= slave, servant

સાદa call  

છાસ= butter-milk 

દવ= wild fire

દાવ= turn in a game, innings

દાદા= grand-father

મામા= mother’s brother

તાર= a wire

સજા= punishment

સાવ= (Adverb to Adjective) very, totally

સાત= seven

તાસ= an hour

તાવ= fever

રાજa king, a state

ગારmixture of cow dung  

ગાજeyelet in a cloth for button. 

આવ= to come 

જાગ= to wake up 

આગ= a fire

રાત= night  

જાત= a cast 

દાંત= teeth

જાર= a kind of grain

ગામ= a village 

દામ= money 

સામ= a policy of conciliation.

છે = verbal form of ‘to be’ (third person singular and plural) is, are.

 

 

                                                                ------------------------------


socialsharing+share

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

પોસ્ટ

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives