ઑન-લાઈન ગુજરાતી અભ્યાસક્રમ : પાઠ – 1

પાઠ – 1

 

Introduction of letters:- 

Listen to the following letters and speak one after another: -

 

ગ    ન   ત   વ   મ   ર

 

ન    વ   ર         

                                               

ત    ર   ન                  

 
1)  Listen to the following words and speak.  (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

 રમ,                  વર,                 મગ,                  તન,                  નર,

રગ,                  મત,                  વન,                  નવ,                  મન.


 2) Listen to the following words and speak.  (શબ્દો સાંભળો અને બોલોઃ)

મગ,                  રમ,                   તન,                  મત,                  વર,

રગ,                  વન,                  નવ,                  વગ,                  નર,        મન.               

3) Listen to the pair of words and Speak: (નીચેના શબ્દ-જોડકા સાંભળો અને બોલો)

 

મગ રગ,        તન મન,        વર નર, 

નવ વન,        વગ મગ,        મત મન.       

 4) Listen and speak the pairs of words. (સાંભળો અને બોલોઃ)

રમ રમત,                   વગ વગર,                  મગ મગર, 

નર નરમ.                વન વતન,                  રગ નગર, 

તર તરત,                   રત રતન.

 
રમત,  મગર,  વગર,  નરમ.

ગરમ, તરત, વતન, નગર, મનન, રમત.

 5)Find from the following meaningless words.:-

તરમ,   રમગ,  મનર,  નમર.


6) Findfrom the following meaningless words:-

નમગ,  ગમત,  રગવ,  ગરન.


7)Findfrom the following meaningless words:-

વરગ,  મવત,  નરવ,  તવમ.


8) Findfrom the following meaningless words:-

નમર,  વરન,  ગનર,  મરગ.


9) Find- from the following meaningless words:-

મરગ,  રવત,  નતર,  ગતર.


10) Find from the following meaningless words:-

રનત,  વતગ,  તમગ,  મતગ.

The letters we have learned so are, , , , , .

Let’s learn to write them.

-

(The first five letters are written clock-wise whereas last one is written anticlockwise. )

 

11) Now write the following words:

            રમ, વન, મગ, તન,

          ગરમ, નરમ, વતન,

            રતન, તરત, નગર,

(If you feel you are comfortable in identifying the above letters you can continue further. If not, you can go back to exercises no. 2 & 3 and come back.)

We are going to add a vowel sign to the letters we have already learned. The vowel signs are written after the consonant letter, above the letter or below the letter. Independent vowel letters are written differently. We start with the vowel sign of vowel aa (), which written after the consonant sign as straight vertical line. The independent sign is made of two signs: ‘’ and ‘‘.  The vowel sign is only used independently.  

 

12) Listen and speak:-

ગા  ના  તા  વા  મા  રા                      

મા  તા  રા  વા  ગા  ના

રા  ના  ગા  તા  મા  વા

 13) Listen to pairs and speak:-.

વર વાર,  તર તાર,  મર માર

 તન તાન, મન માન, વન વાન

મગ માગ, રગ રાગ, વગ વાગ

મામા, નાના, વારા, તારા, વાવા.

 14) મોટેથી વાંચો અને લખોઃ

 

રાત,                 વાત,                 તાર,                 વાવ,    

------------------------------------------------------------         

રાન,                 વાન,                 નામ,                 માગ,

------------------------------------------------------------

ગાન,                નાર,                 રાગ                        ગામ

-----------------------------------------------------------

 

15) Complete the word by choosing correct letter.

__મ             (,,,)

__               (,,,)

વત__                   (,,,)

__મત               (,,,)

તર__                    (,,,)

__               (,,,)

ગર__                    (,,,)

 

Vocabulary:- (in order of appearance in the lesson)

 

રમ= to play (intransitive verb)             

વર= husband, boon,                

મગ= a kind of pulse

તન= body       

નર= male

 રગ= pulse                  

મત= opinion, vote                  

વન= forest                 

નવ= nine                    

મન= mind

રમત= a game 

મગર= crocodile  

વગર= without 

નરમ= soft

ગરમ= hot

તરત= immediately

વતન= native place/land

મનન= reflection, meditation

રતન = diamond

વાર= day, a day in a week   

તર= to swim

તાર= a wire 

મર= to die

માર= to  beat

તાન= a long vocal  tune

માન= respect, pride

વાન= colour of body

માગ= to demand

રાગ= affection, a musical composition

ગામ = a village

વગ= influence

વાગ= (Intran.) to get hurt.

વાત = fact, a narration, a matter

ગાન = an act of singing, a song

નાર = female

 

 

                                                --------------------------------------------------------------


socialsharing+share

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

પોસ્ટ

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives